Witamy w mojej filozofii treningu.

Dzięki za znalezienie chwili na przeczytanie.

Zaczynamy od trzech głównych pytań.

  1. Gdzie teraz jesteś?
  2. Gdzie chcesz być?
  3. Jak się tam dostaniesz?

To pomaga mnie i tobie określić na jakim jakim jesteś etapie.

Lubię mieć pełne zrozumienie (jaka) jest twoja wizja i (dlaczego) tego chcesz?

Dzięki własnemu doświadczeniu sportowca, a także dzięki pracy z wieloma sportowcami i ich rodzinami, nauczyłem się, że (wiara), (wsparcie) i (wizja) muszą iść razem aby odnieść sukces.

Co więcej, nie wszystko opiera się na sportowcu. Również chodzi o środowisko, w którym ona lub on przebywa na codzień. Zdrowie psychiczne i stabilność psychiczna są moim zdaniem ważniejsze niż trening fizyczny. Nasze ciała są zdolne do wszystkiego, ale to wszystko kontroluje umysł.

Pomogę ci osiągnąć twoj cel, cokolwiek to jest, fundamenty pozostają takie same. Dlatego jeśli chcesz zostać mistrzem świata lub po prostu przejść do następnego poziomu to zapewniam cię że możesz.

Wiem, że to może wydawać się trochę skomplikowane, ale obiecuję, że bedzie też fun. Pamiętaj, że im większe wyzwanie sobie stawiasz, to tym lepszym się stajesz.

Coach Kuba

 

Oceny

4.6
Rated 4.6 out of 5
4.6 out of 5 stars (based on 9 reviews)
Excellent78%
Very good11%
Average0%
Poor11%
Terrible0%

 

Opinie

Rated 2 out of 5
3 grudnia 2022

Ηellо!

Perhaрѕ mу mеssаgе іѕ tоо ѕрecifіс.

But my оlder ѕіѕter fоund а wоndеrful man herе and theу hаve a grеat relаtiоnshір, but what about mе?

I аm 25 уeаrs old, Mаrgаritа, from thе Сzесh Republіс, knоw Englіsh languаgе also

And… bеttеr to ѕау it іmmеdіаtеly. Ι am biѕеxuаl. I аm not jealоus of anоthеr wоmаn… еѕpеciаllу if wе mаke love togеthеr.

Аh уes, Ι сооk vеrу tastyǃ аnd Ι lovе not only cоok ;))

Im rеаl girl and lookіng fоr seriоus and hоt relationѕhip…

Anywау, уou саn fіnd mу рrоfіle hеre: http://onrilandsockrangia.ml/item-74562/

Margaritakt
Rated 4 out of 5
25 listopada 2022

Ηіǃ

Ι’vе nоtiсed thаt mаny guys prefеr rеgulаr gіrlѕ.

Ι aрplаudе thе men out thеrе whо hаd the bаllѕ to еnjoy the lоve of mаnу wоmen аnd choosе thе one that he knew would bе hiѕ beѕt friend during the bumру аnd сrazу thіng сalled lіfe.

I wantеd tо be thаt friеnd, not juѕt a stаblе, rеlіаble and bоrіng hоuѕewіfe.

I am 24 уearѕ old, Сhristіna, frоm thе Czeсh Reрublic, knоw Εnglіsh lаnguаgе аlѕo.

Anywaу, уou cаn find mу prоfіlе herе: http://liogodame.tk/page-8934/

ChristinaOn
Rated 5 out of 5
3 sierpnia 2020

We love Coach Kuba because he always shows up with a positive attitude and teaches with solid coaching skateboarding tips. Kuba has a Skate Smart approach and even taught Magnus how to stretch before skating. They always have a blast and Magnus listens and practices what Kuba recommends to practice in between lessons, it’;s really cool to see! Thanks Kuba for all you do!

Angela Magiar
Rated 5 out of 5
12 lutego 2020

We’ve known Coach Kuba for four years. He’s been training our 10 and 8 year old children in gymnastics, snowboarding, and skateboarding. His unique approach to training stands out among the others: he knows how to connect with kids, how to build trust, and is a positive role model. We are very happy to have coach Kuba as a part of our family. I highly recommend him to anyone seeking a coach for their children or themselves.

H. Winter
Rated 5 out of 5
7 stycznia 2020

My family has trained with Coach Kuba for the past couple years. He is patient, clear, and incredibly talented teacher of both skateboarding and snowboarding. We wish he was still living in the Tahoe area. My boys absolutely love him and they are 8 and 10 years old. Both my both have become amazing at both sports through Coach Kuba’s instruction.

KJ and Bo

 

Oceń mnie i dodaj opinię